qiu hua


http://jszy.nwpu.edu.cn/en/2006030129

The basic information

qiu hua

School of Power and Energy

Postgraduate

Doctor

Professor

qiuhua@nwpu.edu.cn

029-88460756