fu jiang feng


http://jszy.nwpu.edu.cn/en/fujiangfeng

The basic information

fu jiang feng

School of Power and Energy

Postgraduate

Doctor

Assistant Researcher

fjf@nwpu.edu.cn