huang xi qiao


http://jszy.nwpu.edu.cn/en/huangxiqiao

The basic information

huang xi qiao

School of Power and Energy

Postgraduate

Doctor

Associate Professor

janehxq@nwpu.edu.cn