liang hong xia


http://jszy.nwpu.edu.cn/en/lianghongxia

The basic information

liang hong xia

School of Power and Energy

Postgraduate

Doctor

Associate Professor

hx_liang@nwpu.edu.cn

029-88431113