li hua cong


http://jszy.nwpu.edu.cn/en/lihuacong

The basic information

li hua cong

School of Power and Energy

Postgraduate

Doctor

Professor

lihuacong@nwpu.edu.cn

029-88493953