li jian ling


http://jszy.nwpu.edu.cn/en/lijianling

  viewed:3557

The basic information

li jian ling

School of Power and Energy

Postgraduate

Doctor

Associate Professor

lijianling@mail.nwpu.edu.cn