li jian ping


http://jszy.nwpu.edu.cn/en/lijianping

  viewed:2496

The basic information

li jian ping

School of Power and Energy

Postgraduate

Doctor

Associate Professor

lijianping001@mail.nwpu.edu.cn