li shi wu


http://jszy.nwpu.edu.cn/en/lishiwu

The basic information

li shi wu

School of Power and Energy

Postgraduate

Doctor

Professor

shiwuli@nwpu.edu.cn

029-88492746