ren xin yu


http://jszy.nwpu.edu.cn/en/renxinyu

The basic information

ren xin yu

School of Power and Energy

Postgraduate

Doctor

Associate Professor

rxy@nwpu.edu.cn

15934868687