wang yan kai


http://jszy.nwpu.edu.cn/en/wangyankai

The basic information

wang yan kai

School of Power and Energy

Postgraduate

Doctor

Associate Professor

ykwang@nwpu.edu.cn

029-88494867