wang zhi wu


http://jszy.nwpu.edu.cn/en/wangzhiwu

The basic information

wang zhi wu

School of Power and Energy

Postgraduate

Doctor

Associate Professor

Assistant Dean

malsoo@mail.nwpu.edu.cn

13991873504