xiao hong


http://jszy.nwpu.edu.cn/en/xiaohong

The basic information

xiao hong

School of Power and Energy

Postgraduate

Doctor

Associate Professor

xhong@nwpu.edu.cn

029-88494394