xiao yin li


http://jszy.nwpu.edu.cn/en/xiaoyinli

The basic information

xiao yin li

School of Power and Energy

Postgraduate

Doctor

Associate Professor

xiaoyinli@nwpu.edu.cn

18710896875