xu wei jiang


http://teacher.nwpu.edu.cn/en/xuweijiang

The basic information

xu wei jiang

School of Power and Energy

Postgraduate

Doctor

Associate Professor

xuweijiang@nwpu.edu.cn

029-88492746-805;