zheng long xi


http://jszy.nwpu.edu.cn/en/zhenglongxi

The basic information

zheng long xi

School of Power and Energy

Postgraduate

Doctor

Professor

zhenglx@nwpu.edu.cn

029-88492414