bai jun qiang


  http://teacher.nwpu.edu.cn/en/baijunqiang

The basic information

bai jun qiang

Unmanned System Research Institute

Postgraduate

Doctor

Professor

Executive Vice Dean

junqiang@nwpu.edu.cn