wang ding xi


  http://teacher.nwpu.edu.cn/en/dingxiwang

The basic information

wang ding xi

School of Power and Energy

Postgraduate

Doctor

Professor

dingxi_wang@nwpu.edu.cn