Fu heng zhi


http://teacher.nwpu.edu.cn/en/fuhengzhi

The basic information

Fu heng zhi

School of Materials Science and Engineering

Postgraduate

Doctor

Professor