li xiao qiang


http://teacher.nwpu.edu.cn/en/lixiaoqiang

The basic information

li xiao qiang

School of Materials Science and Engineering

Postgraduate

Doctor

Professor