li zhi gang


http://teacher.nwpu.edu.cn/en/lizhigang

The basic information

li zhi gang

School of Computer Science

Postgraduate

Doctor

Associate Professor