qiao yan qiang


http://teacher.nwpu.edu.cn/en/qiaoyanqiang

The basic information

qiao yan qiang

School of Materials Science and Engineering

Postgraduate

Doctor

Associate Professor