xu xiao yu


http://teacher.nwpu.edu.cn/en/xuxiaoyu

The basic information

xu xiao yu

School of Foreign Languages

Postgraduate

Doctor

Professor

Education And Teaching

College English

Computer-assisted Translation 

Awards Information

National Excellent Course, National Excellent Teaching Team, National Excellent Teaching Award (of the Ministry of Education of China), Award of Higher Education Research of the Higher Education Association of China, Shaanxi Excellent Course, Shaanxi Excellent Teaching Team, Shaanxi Excellent Teaching Award, Award of Modern Educational Technology (of the Bureau of Education of Shaanxi), Award of Higher Education Research of the Higher Education Association of Shaanxi, Award of the College English Seminar of the College English Teaching&Research Association of Shaanxi, etc.